Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” zakończyło realizację projektu pn. „W drodze ku integracji”. Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia była wizyta przedstawicieli Miasta Coswig w Gminie Krosno Odrzańskie, która odbyła się w dniach 23-27 września 2010 r.

 Podczas pobytu w Polsce niemieccy uczestnicy projektu mieli okazję poznać przedstawicieli krośnieńskiego samorządu, a także działaczy oświaty, kultury i sportu. Odwiedzili wspólnie szkoły, Zamek Piastowski, Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej, a także zwiedzili firmy działające na lokalnym rynku. Z uwagi na fakt, iż w tym czasie odbywała się IV edycjaFestiwalu Jadwigensis” delegacje wieczorami uczestniczyły wspólnie w koncertach muzyki poważnej.

 W związku z faktem, iż współpraca pomiędzy Krosnem Odrzańskim, a Coswig rozpoczęła się podczas powodzi, która nawiedziła miasto w maju 2010 roku istotna część rozmów poświęcona była wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Zaproszenie delegacji z Miasta Coswig i zorganizowanie pobytu stanowiło bowiem wyraz wdzięczności za bezpłatne użyczenie osuszaczy, które usuwały skutki powodzi w Zamku Piastowskim.

 W trakcie wizyty członkowie delegacji z miasta Coswig spotkali się także  z przedstawicielami MKS Tęcza i KS Ju-Jitsu Satori. Strony wyraziły wolę współpracy z ramach projektu „Transgraniczne seminarium sztuk walki – tradycja i współczesność. Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej” realizowanego w październiku w ramach programu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, co można uznać za wartość dodaną projektu „W drodze ku integracji”. Jego ideą było bowiem stworzenie podstaw do nawiązania współpracy transgranicznej pomiędzy miastami Krosno Odrzańskie i Coswig. Zawarte dzięki temu kontakty zaowocują w przyszłości realizacją kolejnych projektów o charakterze kulturalnym, sportowym, czy edukacyjnym, które stworzą możliwość realnej integracji na terenie pogranicza polsko-niemieckiego.