Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie,
• staż pracy minimum 5 lat,
• umiejętność kierowania zespołem,
• znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury i specyfiki
pracy domu kultury,
• umiejętności menadżerskie,
• kreatywność,
• znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość zasad pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków z UE),
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• pożądana znajomość języka angielskiego i (lub) niemieckiego.
Zgłoszenie do konkursu następuje w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, w tym znajomości języka obcego,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego,
• autorską pisemną koncepcję programową Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim na 3 kolejne lata w powiązaniu z lokalnymi uwarunkowaniami i specyfiką miasta i gminy Krosno Odrzańskie oraz działalnością pozostałych instytucji,
• inne dokumenty według uznania kandydata (do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje).

Oferty z dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 66 – 600 Krosno Odrzańskie w terminie do 31 grudnia 2012 roku do godz. 12 00. W przypadku ofert przesłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Oferty dostarczone  po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny, CV, koncepcja, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia, oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Uczestnik konkursu otrzyma zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego, po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Krosna Odrzańskiego powoła komisję konkursową oraz ustali jej tryb pracy.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2001 r. Nr 13, poz. 123 – tekst jednolity z póź. zm.), dyrektor powołany zostanie na czas określony na okres trzech lat. Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wejdzie w życie z dniem powołania dyrektora.

Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji osobom zainteresowanym udziałem w konkursie jest: Barbara Groncik – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim tel. 68 410 97 80.