Burmistrz Krosna Odrzańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, staż pracy minimum 5 lat,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury i specyfiki  pracy domu kultury,
 • znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zasad pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków z UE),
 • umiejętności menadżerskie,
 • kreatywność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pożądana znajomość języka angielskiego i (lub) niemieckiego.

Zgłoszenie do konkursu następuje w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 • życiorys (CV), list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy (lub zaświadczenie   o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, w tym znajomości języka obcego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego,
 • autorską pisemną koncepcję programową Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”  w Krośnie Odrzańskim na 3 kolejne lata w powiązaniu z lokalnymi uwarunkowaniami  i specyfiką miasta i gminy Krosno Odrzańskie oraz działalnością pozostałych instytucji,
 • inne dokumenty według uznania kandydata (do wniosku mogą być dołączone opinie  i rekomendacje).

Oferty z dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie w terminie do 10 lutego 2012 roku. W przypadku ofert przesłanych pocztą, decyduje data wpływu  do Urzędu Miasta. Oferty dostarczone  po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 9 marca 2012 roku.

Uczestnik konkursu otrzyma zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego, po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Krosna Odrzańskiego powoła komisję konkursową oraz ustali jej tryb pracy.

Zgodnie z art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 – tekst jednolity z póź. zm.), dyrektor powołany zostanie na czas określony na okres trzech lat. Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wejdzie w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji osobom zainteresowanym udziałem w konkursie jest: Barbara Groncik – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu tel. 68 383 50 17 wew. 126.