Krosno Odrzańskie, 2013-06-24

Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

I. Miejsce zatrudnienia: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

II. Planowane zatrudnienie: od dnia 23 września 2013 r. na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009 r. nr 157, poz. 1240), następujące wymagania:
1.   Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu ( EFTA).
2.  Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
3.   Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych.
4.  Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
5.   Spełniać jeden z poniższych warunków:
1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
2.    Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6- letnią praktykę w księgowości,
3.  Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
5. Znajomość przepisów ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

B. Wymagania dodatkowe:
1.  Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS  Office (Word, Excel), programów księgowych, PŁATNIK, oraz sprzętu biurowego.
2.    Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości, przepisów prawa pracy pracowników instytucji kultury.
3.    Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych
4.    Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów
w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia , umiejętność planowania finansowego i budżetowania.
5.    Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
6.    Inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności.
7.    Zdolności przywódcze, umiejętność organizacji pracy podległym pracownikom,
8. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie.
9.    Umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów).

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Prowadzenie rachunkowości CAK zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Prowadzenie spraw kadrowych,  sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej.
3.    Naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
4.    Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów.
5.    Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych.
6.    Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.
7.    Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury
8.    Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
9. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
10.    Udział we wszystkich kontrolach urzędowych (m.in. ZUS, US,  PIP).
11.    Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m in. GUS, banki).
12.    Wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów.
13.  Nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności majątkowej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych
i wyposażenia.
14.    Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
15.    Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych
oraz kadrowych.
16.    Nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych
17.    Opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości
18.    Wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.    Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.    List motywacyjny.
3.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.    Kserokopia dowodu osobistego.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje
6.    Dokumenty potwierdzające staż pracy
7.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
8.   Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9.   Oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie
do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny)
10.    Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.).

VI. Sposób i termin składania ofert:
1.   Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w siedzibie Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1
lub drogą pocztową do dnia 10 lipca 2013 r.  Decyduje data stempla pocztowego.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

VII. Informacje dodatkowe:
Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu  68 383 89 94 lub 68 359 16 37.

Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”w Krośnie Odrzańskim – Henryk Brudło