Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z firmą A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. zaprasza wszystkie dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w

KONKURSIE PLASTYCZNYM

pod hasłem

„Segreguj na co dzień,

pomagaj przyrodzie”

– tematyka konkursu to selektywna zbiórka odpadów. Celem konkursu jest propagowanie nawyków proekologicznych u dzieci od najmłodszych lat, świadomość dbałości i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Prace wykonane dowolną techniką z zakresu sztuk plastycznych oraz w dowolnej formie i postaci można nadsyłać lub dostarczać osobiście do siedziby Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” do dnia 8.02.2017 do godziny 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 10. lutego 2017 o godzinie 12:00 w Zamku Piastowskim,

a poprzedzi je magiczny występ Iluzjonisty Tristo!

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie CAK „Zamek” oraz na stronach internetowych www.zamek.krosnoodrzanskie.pl oraz www.fcc-group.pl .

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Segreguj na co dzień, pomagaj przyrodzie”

 

organizowanego przez

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

Ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

www.fcc-group.pl

e-mail: Sekretariat.Poland@Fcc-group.pl

 

przy współpracy z

 

Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim

z siedzibą w Zamku Piastowskim

ul. Szkolna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 383 8994

www.zamek.krosnoodrzanskie.pl

e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

§1

Organizatorem konkursu plastycznego jest A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. przy współpracy z Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

§2

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie.

 §3

Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w dowolnej formie przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych. Prace muszą nawiązywać do tematyki selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 §4

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko autora,

– wiek,

– klasa,

– telefon kontaktowy.

§5

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

 §6

Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” bądź wysyłać pocztą na adres siedziby Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” (ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie).

§7

Konkurs rozpoczyna się 30.01.2017 r. i trwa do 08.02.2017r. do godz. 15:00, gdzie 08.02. nie jest datą stempla pocztowego, ale ostatecznym terminem przyjmowania listów w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” (ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie).

   §8

Nadesłane prace oceniać będzie jury w składzie: Jerzy Szymczak – przewodnicząca komisji, Paulina Downar – członek komisji, Wiktor Nieboraczko – członek komisji.

       §9

Nadesłane prace zostaną podzielone na trzy kategorii wiekowe:

– dzieci w wieku przedszkolnym

– uczniowie z klas I-III szkół podstawowych

– uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych

 §10

Komisja wybiera po jednym zwycięskim liście z każdej kategorii wiekowej.

 §11

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.02.2017r. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w dniu 10.02.2017r o godz. 12:00.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.fcc-group.pl oraz www.zamek.krosnoodrzanskie.pldo 17.02.2017r.

 §12

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Spółkę A.S.A. Eko Polska.

 §13

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 §14

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek (ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie) oraz na stronie internetowej Spółki A.S.A. Eko Polska ( www.fcc-group.pl). Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 68 3838994, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

 § 15

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

Segreguj