Centrum Artystyczno- Kulturalne Zamek (organizator) zaprasza do udziału w Konkursie Recytatorskim dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jesteśmy przekonani, że konkurs recytatorski pozwoli dzieciom na zetknięcie się ze sceną, publicznością, stając się jednocześnie okazją do wspólnej zabawy w poetyckiej krainie.

Adresaci

Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczają do placówek,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie. Konkurs będzie przeprowadzany
w dwóch grupach wiekowych:

1 grupa wiekowa (dzieci do lat 4 włącznie),

2 grupa wiekowa (dzieci w wieku 5-6 lat).

Repertuar

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Czas prezentacji wynosi do 2 minut.

Kryteria oceny

Jury ocenia u recytatorów poprawność dykcyjną, sposób interpretacji utworu i ogólny wyraz artystyczny. W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których wychowankowie biorą udział w konkursie.

Warunki uczestnictwa

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest terminowe nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia
na adres organizatora – Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1; 66 – 600 Krosno Odrzańskie, tj. do dnia 23 maja 2018 roku (liczy się data wpływu karty do organizatora).

Zgłoszeń mogą dokonywać placówki (przedszkola i szkoły).

Z każdej placówki mogą być zgłoszone dzieci w liczbie do 4 osób w każdej grupie wiekowej.

Zgłoszeń można dokonać również poprzez przesłania kart na adres: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

Konkurs odbędzie się:

dla 1 grupy wiekowej (dzieci do lat 4 włącznie) – 28. maja 2018 roku w Zamku Piastowskim
w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, rozpoczęcie planuje się o godzinie 16.30.

dla 2 grupy wiekowej (dzieci w wieku 5 – 6 lat) – 29. maja 2018 roku w Zamku Piastowskim
w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, rozpoczęcie planuje się o godzinie 16.30.

KROŚNIEŃSKI-KONKURS-RECYTATORSKI-PRZEDSZKOLAKÓW-karta-zgłoszenia