Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko Instruktora ds. organizacji imprez:

1. Miejsce zatrudnienia: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim,ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Termin składania ofert: 14 sierpnia 2015 r.
3.Planowane zatrudnienie: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w systemie równoważnego czasu pracy)

4. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
a) wykształcenie minimum średnie, preferowane o kierunku artystycznym lub pedagogicznym.
b) umiejętność posługiwania się sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym,
c) dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Internet) i urządzeń biurowych;
d) umiejętności w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
e) umiejętność organizowania i prowadzenia imprez,
f) umiejętność redagowania informacji medialnych,
g) znajomość języka obcego na poziomie minimum komunikatywnym,
h) znajomość branży kulturalno – rozrywkowej oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami działającymi w zakresie artystyczno – kulturalnym.
i) znajomość regulacji prawnych dotyczących prowadzonych przedsięwzięć artystyczno
– kulturalnych.
j) wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy, analitycznego myślenia,
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w organizacji i promocji imprez z zakresu kultury.
c) prawo jazdy kat B,
d) dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, otwartość na nowe pomysły
e) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania.

5. Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
a) opracowywanie gminnego kalendarza imprez oraz organizacja imprez,
b) współpraca z innymi instytucjami kultury,
c) opracowywanie harmonogramu poszczególnych imprez,
d) utrzymywanie kontaktów z artystami i ich managementem w celu odpowiedniego doboru wykonawców,
e) opracowywanie szczegółowego budżetu imprez,
f) opracowywanie kampanii reklamowej poszczególnych wydarzeń artystycznych.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia
a) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy,
f) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tekst jednolity ze zm.)”

7. Sposób i termin składania ofert:
a) Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w siedzibie Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1
lub drogą pocztową do dnia 14 sierpnia 2015 r. Decyduje data stempla pocztowego.
b) Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Instruktora ds. organizacji imprez w CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim”.

8. Informacje dodatkowe:
Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 383 89 94 lub 68 359 16 37.