Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Punkcie Informacji Turystycznej

1. Miejsce zatrudnienia: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Termin składania ofert: 14 sierpnia 2015 r.
3. Planowane zatrudnienie: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w systemie równoważnego czasu pracy).
4. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
a) wykształcenie minimum średnie, preferowane o kierunku turystyczno – rekreacyjnym,
b) dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Internet), urządzeń biurowych,
c) znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
d) znajomość regionu oraz walorów turystycznych w Gminie Krosno Odrzańskie,
e) wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy, analitycznego myślenia,
b) doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta w turystyce,
c) prawo jazdy kat B,
d) dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność,
e) mile widziana znajomość innego języka obcego na poziomie komunikatywnym.

5. Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
a) gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu gminu,
b) dystrybucja informacji i jej udostępnianie na terenie całego kraju,
c) obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych,
d) posiadanie pełnego asortymentu wydawnictw własnych i komercyjnych,
e) prowadzenie danych statystycznych dotyczących liczby turystów,
f) aktualizowanie bazy turystycznej i gastronomicznej,
g) wydawanie i kolportaż własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych,
h) sprzedaż gadżetów promocyjnych,
i) aktywna współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego i jego promocji.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia
a) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy,
f) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tekst jednolity ze zm.)”

7. Sposób i termin składania ofert:
a) Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w siedzibie Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1
lub drogą pocztową do dnia 14 sierpnia 2015 r. Decyduje data stempla pocztowego.
b) Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Referenta w Punkcie Informacji Turystyccznej”.

8. Informacje dodatkowe:
Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 383 89 94 lub 68 359 16 37.