Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko Specjalisty ds. turystyki w CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Radosław Sujak, zamieszkały w Krośnie Odrzańskim.Uzasadnienie wyboru w poniżej w załączeniu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. TURYSTYKI

W CAK „ZAMEK” W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

– kliknij

 

Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim

ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. turystyki

 

 1. Miejsce zatrudnienia: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim,

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

 1. Termin składania ofert: 17 lipca 2015 r.
 2. Planowane zatrudnienie: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

a)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

b)      minimum 3 letni staż pracy, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
lub w branży turystycznej,

c)      znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,

d)      znajomość potencjału turystycznego Gminy Krosno Odrzańskie,

e)      umiejętność obsługi komputera,

f)       znajomość rynku i tematyki związanej z turystyką i promocją w tym umiejętność prowadzenia kampanii promocyjnych w mediach społecznościowych.

Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność sprawnej organizacji pracy, analitycznego myślenia,

b)      prawo jazdy kat B

c)      dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność.

 1. Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności koordynowanie
  i realizacja działań dotyczących turystyki na terenie Gminy Krosno Odrzańskie prowadzonych
  przez instytucje gminne związanych w szczególności z:

a) opracowaniem planów oraz strategii rozwoju turystyki Gminy Krosno Odrzańskie,

b) monitoringiem realizacji strategii,

c) współpracą z instytucjami i organizacjami zajmującymi się promocją turystyczną i rekreacyjną,

d) przygotowywaniem i opracowywaniem ofert turystycznych,

e) prowadzeniem działań marketingowych w mediach, w tym w mediach społecznościowych, promujących Gminę oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i sportowe w Gminie,

f) opracowywaniem informacji o zabytkach i atrakcjach przyrodniczych,

g) nawiązaniem współpracy z podmiotami operującymi wokół turystyki,

h) udziałem w targach turystycznych,

i) przygotowywanie projektu kosztów prowadzonych przedsięwzięć.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

a)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,

e)      dokumenty potwierdzające staż pracy,

f)       Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tekst jednolity ze zm.)”

 1. Sposób i termin składania ofert:

a)      Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w siedzibie Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1
lub drogą pocztową do dnia 17 lipca 2015 r. Decyduje data stempla pocztowego.

b)      Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. turystyki
w CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim”.

 1. Informacje dodatkowe:

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu
68 383 89 94 lub 68 359 16 37.