O nas

Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” jako samodzielna instytucja kultury rozpoczęła swoją działalność w 2009 r.

Siedzibą Centrum jest Zamek Piastowski, mieszczący się przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim.Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Krosno Odrzańskie. Centrum Kultury może również działać na terenie województwa lubuskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

Głównym celem CAK “Zamek” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

Aby móc osiągnąć wyznaczone przez siebie  cele, CAK “Zamek” realizuje różnego rodzaju zadania, a mianowicie:

  • organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze,

  • stwarza warunki umożliwiające rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, kół zainteresowań i klubów hobbystów;

  • organizuje przedsięwzięcia zmierzające do upowszechnienia kultury w środowisku lokalnym: np. wystawy, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe, przeglądy, festiwale oraz inne cykliczne imprezy artystyczne,

  • prowadzi działalność instruktażowo–metodyczną oraz wydawniczą i promocyjną: np. organizacja kół zainteresowań, warsztatów, promocja literatury itp.,

  • współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,

  • stwarza warunki dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;

  • prowadzi Izbę Muzealną, m.in. organizując wystawy i opiekując się  przedmiotami posiadającymi wartość historyczną i estetyczną,

  • upowszechnia dorobek i osiągnięcia instytucji i twórców kultury,

  • rozpowszechnia dziedziny nauki, przede wszystkim nauki historyczne i przyrodnicze, poprzez organizowanie spotkań, wykładów, badań terenowych i kameralnych oraz publikacji,

  • koordynuje realizację przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych na terenie działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego “Zamek”.

………………………………………………………………………..